Sistema del torrent de Gotelles-Ribatallada 2-D3

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ
VALOR MEDIAMBIENTAL

ESPAI D`INTERES MEDIAMBIENTAL - EIMA Sistema del torrent de Gotelles-Ribatallada
El sistema del torrent de Ribatallada transcorre de nord-oest a sud-est i és format pels torrents de Ribatallada, Capellans, Gotelles i de Guinard, passant a ser el de més riquesa hidrològica del terme municipal de Sabadell. El seu relleu és abrupte, amb talussos de fort pendent i vegetació molt frondosa. A tocar del curs d’aigua podem observar una comunitat de ribera força desenvolupada amb càrex, cua de cavall, canyís, avellaners, oms i pollancres que, en enfilar-se al talús, permet una transició a l’alzinar amb pi blanc. És un espai d’interès mediambiental per la funció connectora que desenvolupa així com per l’elevada biodiversitat. Cal destacar la presència de l’única comunitat d’alzines sureres del terme.

ZONES D`INTERES ECOLOGIC
1 Torrent de Ribatallada

ZONES ANTROPITZADES DE VALOR MEDIAMBIENTAL

CURSOS FLUVIALS
1 Torrent de Gotelles 2 Torrent de Ribatallada

HORTES

TALUSSOS DEL RIPOLL

ARBRES
6 Alzina de la Font dels Capellans

FONTS, MINES, RECS I SEQUIES
18 Font de Gotelles