DENOMINACIÓ: Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener 
LOCALITZACIÓ: Talussos del Ripoll 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: clau d-2r/D-3  
Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener  D22 

AUTOR:
EPOCA - ANY: pq. 1940 - aq. 1957 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat 
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA ELEMENTS D'INFRASTRUCTURA, MOBILIARI URBÀ I ESPAIS OBERTS
 

NIVELL DE PROTECCIÓ global

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ