DENOMINACIÓ: Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener 
LOCALITZACIÓ: Talussos del Ripoll 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: clau d-2r/D-3  
Coves de Sant Oleguer, Cobertera i Can Puiggener  D22 

AUTOR:
EPOCA - ANY: pq. 1940 - aq. 1957 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
ELEMENTS RELACIONATS
Barri de Nostra Llar de Sant Oleguer: incorporat al PEIPU
Masia de Sant Oleguer. Num. 62
Espai d’Expectativa Arqueològica. Num. 48  
NUM DENOMINACIÓ
62  Masia de Sant Oleguer. 
48  Espai d’Expectativa Arqueològica. 
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Es defineixen quatre sectors per la presència de coves: Sector Sant Oleguer-Can Quadres, Sector Cobertera, sector Can Puiggener-Taulí, Sector La Llenera.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
COBERTA
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
Les coves que es conserven a la zona de Sant Oleguer tenen una superfície entre 6,25m2 i 15,48m2 i les de la zona del Taulí oscil·len entre els 5m2 i 20m2. Majoritàriament tenen una única cambra, si bé n’hi havia amb dues cambres o excepcionalment més. La zona destinada a dormitori, al fons de la cova, separada per una cortina, i la cuina a prop de la porta quan no es construia una petita barraca annexa per fer-ne les funcions. El terra no tenia paviment, el sostre era baix i les parets generalment estaven emblanquinades pintades amb calç. 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables