DENOMINACIÓ: Font del Trinxeraire 
LOCALITZACIÓ: La Rambla (front num. 147) 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA:  
Font del Trinxeraire  D10 

AUTOR: Josep Renom Costa - Josep Campeny 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA ELEMENTS D'INFRASTRUCTURA, MOBILIARI URBÀ I ESPAIS OBERTS
 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ