DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D'ANSELM BADIA 
LOCALITZACIÓ: Carrer d'Anselm Badia 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
CONJUNT DE CASES D'ANSELM BADIA  B29-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES