DENOMINACIÓ: ANTIC DIPÒSIT DEL GAS 
LOCALITZACIÓ: Carrer del Pare Fita 1,3,7,9,11,13 i 19 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau b-1 
ANTIC DIPÒSIT DEL GAS  B04-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES