DENOMINACIÓ: CASA del carrer Creueta 
LOCALITZACIÓ: carrer Creueta nº 1-bis 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CASA del carrer Creueta  A51 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: – 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i planta pis i golfes, ubicat al carrer de la Creueta. De la façana principal, amb acabat auster exempt d’ornamentacions i obertures d’arc de mig punt, en ressalta el tractament de la cornisa superior, amb triple dentell trencat per l’aparició de mènsules.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES