DENOMINACIÓ: CASA CARRER DE GURREA 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gurrea nº 18; cantonada amb carrer de Sant Oleguer. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+2 
CASA CARRER DE GURREA  A45 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de triple cos entremitgeres, de planta baixa i planta tipus amb segona planta al cos central, ubicat al carrer de Gurrea cantonada amb carrer de Sant Oleguer. De la façana principal en ressalta la simetria remarcada per remunta al cos central i l’aplacat amb pedra buixardada a basament de façana i cantonades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES