DENOMINACIÓ: CASAL DE L'ESTUDI - CASA DEL COMÚ / CASA CONSISTORIAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Rosa, 34-36 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-2 b+3 
CASAL DE L'ESTUDI  907-D1 

AUTOR: Desconegut/ ESTANY i CASALS, RAFAEL, m.o. 
EPOCA - ANY: 1602/1835/1846/1886 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Casa construïda sobre el fossat i bastida aprofitant un pany de muralla. Durant el s. XVII es va anar amortitzant, poc a poc, el fossat. El cos central de la parcel·la correspon a l'Estudi de Primeres Lletres, edificat per part del Comú de la Vila, l'any 1602, aquesta, sembla ser, és la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les primeres de Catalunya. L'any 1846 hi ha una ampliació de l'antiga escola amb la construcció d'una casal en un pati que hi havia a continuació del c. de Gràcia (direcció nord).
En una de les estances, sembla ser, que s'hi reunien el Consell de la Vila.
En l'indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l'Estudi. L'any 1867 es construeix, en l'espai de la placeta de l'Estudi un casal.
L'any 1885 es procedeix a la venda per subhasta de tot el conjunt, l'any 1886 el nou propietari, Ramón Estany i Rosés, realitza una reforma de l'edifici existent, obres a l'interior i renova obertures a la façana, l'arquitecte encarregat d'aquesta reforma fou Rafael Estany.
 

BIBLIOGRAFIA
El casal de l'estudi. Autor:Roig Deulofeu, Albert.
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.202
L'Ajuntament del Carrer de la Rosa (1).Diari de Sabadell. Autor:Alsina Giralt, Joan.
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs.
 

DOCUMENTS D'ARXIU
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1886/Exp:182. (Ramon Estany)