DENOMINACIÓ: CASA AGNÈS SINGLA 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Francesc nº21-23 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
CASA AGNÈS SINGLA  848-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa. 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis, amb façana principal al carrer de St. Francesc. Destaca la simetria de la façana, amb balcó corregut a la planta pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES