DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Francesc 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Francesc nº25 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
CASA del carrer de Sant Francesc  847-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis. Destaquen de la façana principal, els detalls ornamentals que emmarquen les obertures i el coronament.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES