DENOMINACIÓ: XEMENEIA DEL VAPOR BONAVENTURA BRUTAU - Antic VAPOR D'EN PALÀ 
LOCALITZACIÓ: VAPOR BONAVENTURA BRUTAU. XEMENEIA c. de Fèlix Amat c. de Sallarès i Pla c. de Bosch i Cardellach 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA:   
XEMENEIA DEL VAPOR BONAVENTURA BRUTAU  626-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1856 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
L’element es troba dins l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  La xemeneia és de fàbrica de maó ceràmic vist. El fust compta amb una sèrie de cèrcols metàl·lics vistos. 
 Elements Remarcables
 
COBERTA
Eixample s. XIX  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables