DENOMINACIÓ: CAN DIVIU - TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ: Can Diviu nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau a-3 
CAN DIVIU  602-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa, planta pis i torratxa central al pis superior. Es troba envoltat per jardí i vallat perimetralment. L’habitatge, de planta quadrada amb porxada donant al jardí, presenta una volumetria totalment simètrica a tres dels seus costats.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES