DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
TORRE TURULL  279-D1 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’extrem est de l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, sobre un penya segat al marge esquerra del Riu Ripoll.  
ELEMENTS RELACIONATS
–  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes d’aquest habitatge, de planta quadrada i simetria volumètrica, es composen a partir de quatre eixos verticals, rematades per la coberta a quatre vessants i torratxa central.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes del cos principal de planta baixa, es troben composades a partir de quatre eixos verticals on s’hi troben les obertures tipus balconeres. Les façanes de la torratxa superior rematades superiorment per balustrades, compten amb quatre façanes idèntiques, composades a partir d’un ritme de tres obertures balconeres amb arcada i balustres de terracota.   Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades. 
 Elements Remarcables
-  
COBERTA
Coberta del cos principal de l’edifici a quatre vessants, ubicant-se la torratxa al carener central d’aquestes. Coberta de la torratxa plana.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada acabada amb teula àrab.  
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables