DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau d-2 
TORRE TURULL  279-D1 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i torratxa central en planta pis, envoltat per jardí i vallat perimetralment. L’habitatge, de planta quadrada, composa les seves façanes a partir de quatre eixos verticals.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES