DENOMINACIÓ: CASA MAGDALENA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº6-8 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
CASA MAGDALENA BAYGUAL  277-D1 

AUTOR: Josep Vila i Juanicó 
EPOCA - ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta baixa i dues plantes pis entre mitgeres.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES