DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ: carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / b+2 b+6 
CASES M. BAYGUAL  276-D1 

AUTOR: Francesc de Paula Nebot 
EPOCA - ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes principals donant al carrer de Quevedo amb decoració d’estil Noucentista. La façana que dóna al carrer d’Alfons Sala conté la part que forma part de l’habitatge, una tanca que limita un pati posterior i un cos annexe que té la funció de garatge i que té l’entrada per a vehicles.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes es composen amb a partir d’uns eixos verticals que es corresponen a les obertures de cada planta. L’eix on es situa la porta d’accés es remarca amb un balcó a la planta primera, mentre que a la resta d’eixos s’hi situen unes finestres. La cantonada es resolt de manera circulari emmarcada per pilastres, amb una gran obertura a mode de balconada, al primer pis, aguantada per quatre columnes jòniques i amb la llinda decorada amb tríglifs i dentells. Remat de les façanes mitjançant una cornisa que recorre tota la façana, augmentat la seva volada en la zona de la cantonada, la qual està rematada per un frontó foradat, fet que manifesta, encara més, la importància visual de la cantonada respecte la resta de l’edifici, coronat per un ampit simple.  Actualment la façana es troba arrebossada. 
 Elements Remarcables
Reixes de les obertures. Tractament de la cantonada: obertura de la planta pis, amb decoració de la llinda i cornisa. 
COBERTA
Coberta plana transitable tipus terrat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables