DENOMINACIÓ: RENGLE DE GUITART FORTUNY 
LOCALITZACIÓ: carrer Covadonga nº177-203  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
RENGLE DE GUITART FORTUNY  273-D1 

AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. 
EPOCA - ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Rengle d’habitatges format actualment per setze habitatges.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES