DENOMINACIÓ: RENGLE del carrer Taulí 
LOCALITZACIÓ: carrer Taulí nº74-96 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
RENGLE del carrer Taulí  268-D1 

AUTOR: Melcior Viñals Muñoz 
EPOCA - ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Rengle d’habitatges, format actualment per dotze habitatges, dos d’ells en cantonada amb els carrer del Rector Centena i la Plaça del Taulí. Es composen de quatre unitats, cadascuna de les quals compta amb quatre habitatges, dos d’ells amb accés directe des del carrer i els altres dos compartint escala per accedir a l’habitatge que es sitúa a la planta pis. Aquesta nova tipologia de cases de rengle divideix la casa de rengle en dos habitatges, un a la planta baixa i un altre a la planta pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES