DENOMINACIÓ: RENGLE de la plaça dels Usatges 
LOCALITZACIÓ: plaça dels Usatges nº1-6 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
RENGLE de la plaça dels Usatges  264 

AUTOR:
EPOCA - ANY: 2n quart S. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


El conjunt està composat per tres unitats, cadascuna de les quals està constituïda per quatre habitatges, dos d’ells amb accés directe des del carrer i els altres dos comparteixen una escala per accedir a l’habitatge situat a la planta pis. Aquesta nova tipologia de cases de rengle divideix la casa de rengle en dos habitatges, un a la planta baixa i un altre a la planta pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES