DENOMINACIÓ: ESCOLA INDUSTRIAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Calderon, carrer de Coromines, carrer de Jovellanos, carrer de Pare Sallarès 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESCOLA INDUSTRIAL  249-D1 

AUTOR: BALCELLS GORINA, J.A. 
EPOCA - ANY: 1958-1963 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta baixa i tres pisos. Amb tres façanes: la del c. de Coromines esta recoberta per unes tesel.les de ceràmica blaca; la del c. de Calderón és d’acer i vidre; la façana principal, dóna al pati de l’escola, i també és d’acer i vidre.
La zona d’accés té un voladís sostingut per pilars d’acer.
Coberta plana.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES