DENOMINACIÓ: FÀBRICA CAMPS GERMANS, SUCCESSOR 
LOCALITZACIÓ: carretera de Terrassa nº1-9, carrretera de Molins de Rei nº2-4, carrer de Sant Jordi 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 1-3 
FÀBRICA CAMPS GERMANS, SUCCESSOR  242-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, en el punt d’inflexió de la carretera de Barcelona a Terrassa.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes de les naus segueixen un ritme clar, marcat per les finestres d’arc rebaixat, amb una composició simètrica de finestres a les parts de façana que corresponen als testers de les naus.La façana del cos del despatx es corba a la cantonada de la carretera de Terrassa amb la carretera de Molins de Rei. La façana d’aquest cos té un ritme propi de finestres rectangulars, amb una ornamentació més elaborada que la resta de façanes.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes mostren una seriació d’obertures verticals, amb un ritme regular, corresponent a la tipologia industrial.El cos destinat a despatx té una composició més acurada, amb trets ornamentals vegetals de caire neoclàssic.  L’arrebossat de façana es conserva en bastant bon estat. El cos del despatx ha estat pintat recentment. 
 Elements Remarcables
 
COBERTA
La coberta de la majoria de les naus és a dues aigües, desguassant a les façanes laterals.En el carrer de Sant Jordi hi ha dues naus amb coberta en dent de serra.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Coberta inclinada acabada amb teula àrab ceràmica. 
 Elements Remarcables
Les cobertes amb dent de serra tenen lluernaris que configuren franges continues de vidre. 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables