DENOMINACIÓ: FÀBRICA SALLARÉS DEU S.A. - FÀBRICA DE HILADOS MOHAIR S.A. 
LOCALITZACIÓ: c. de Cellers, 69; c. de Jacint Verdaguer, 49-53 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: clau 5-1 
FÀBRICA SALLARÉS DEU S.A.   225

AUTOR: Lluís Muncunill i Parellada i posteriors intervencions d'altres tècnics 
EPOCA - ANY: 1920 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, a l’eixample de Gràcia..  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes laterals de les naus, totes elles de planta baixa, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat pel ritme d’obertures verticals aparellades. Les façanes frontals que donen al carrer de Viladomat, es composen rítmicament de naus de més i menys amplada. Les de cos més ample, es troben composades en la seva majoria a partir de quatre eixos verticals, mentre que la resta en presenten dos.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La totalitat de les façanes abans esmentades remarquen la verticalitat dels eixos, amb un ritme d’obertures aparellades.  La totalitat de les façanes es troben acabades amb obra vista de maó massís. 
 Elements Remarcables
La totalitat de les façanes es troben acabades amb obra vista de maó massís. 
COBERTA
Coberta de les naus a dues aigües, avesant aquestes a les façanes laterals.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Estructura formada per encavallades metàl·liques, bigues travesseres i revoltó ceràmic. Estructura formada per encavallades i xapa metàl·lica.  Coberta inclinada acabada amb teula àrab, amb ràfec volat. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
Naus de crugia única.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
Encavellades metàl·liques. Sostres de planta soterrani, amb arcs d’obra i voltes atirantades. 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables