DENOMINACIÓ: CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA 
LOCALITZACIÓ: carrer de les Planes nº39 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA  217-A-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal entre mitgeres, de planta de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes.

VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES