DENOMINACIÓ: EDIFICI RESIDENCIAL de la Via Massagué 
LOCALITZACIÓ: Via Massagué nº19 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+4(a) 
EDIFICI RESIDENCIAL de la Via Massagué  201-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, més planta tercera al cos central. De la façana principal destaca la combinació de materials d’acabat d’obra vista i pedra artificial, amb ressalt del cos central, així com la tribuna central o el tractament de la planta tercera, amb obertures d’arc de mig punt i pilastres als brancals.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES