DENOMINACIÓ: CASA HUMET - CASA SOSTRES 
LOCALITZACIÓ: Via Massagué nº29, carrer d'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa; plurihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
CASA HUMET  200-D1 

AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. 
EPOCA - ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta baixa, dos pisos i golfes, amb façana principal donant a la Via Massagué i formant cantonada amb el carrer de l’Escola Pia.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES