DENOMINACIÓ: EDIFICI D'HABITATGES D'EN FRANCESC RUHÍ 
LOCALITZACIÓ: Via Massagué nº44 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / b+3(a) 
EDIFICI D'HABITATGES D'EN FRANCESC RUHÍ  195-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1922-1923 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, ubicat a la Via Massagué. De la façana principal destaca el frontó i la tribuna de planta primera.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES