DENOMINACIÓ: RENGLE D’EN JOSEP MAÑOSA 
LOCALITZACIÓ: carrer Garcilaso nº102-108 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
RENGLE D’EN JOSEP MAÑOSA  191-D1 

AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. 
EPOCA - ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 187. Arrimador (cancell).  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes del conjunt segueixen un ritme homogeni marcat per les obertures i els balcons.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes del carrer de Garcilaso, de planta baixa i planta pis, es composen a partir de dos eixos verticals: en un s’hi situa la porta d’accés a la planta baixa i un balcó a la planta primera, i en l’altre es situa una finestra a la planta baixa. Les obertures, sense emmarcaments, presenten uns esgrafiats, que juntament amb les rajoles de motlle i el joc compositiu dels coronaments, conformen la decoració de les façanes.  Actualment la totalitat de les façanes es troben amb diferents acabats: el sòcol, arrebossat fet amb una tècnica manual (només es conserva en el nº 102), la franja intermitja, amb el mateix tipus d’arrebossat però de gra més fi, i la franja superior acabada amb un estuc. 
 Elements Remarcables
Composició de façana, d’estil modernista. Esgrafiats a manera d’emmarcaments, de gran delicadesa i de factura molt acurada. Rajoles de motlle i coronament de façana. 
COBERTA
Coberta a dues aigües, desguassant les aigües a les façanes principals i posteriors.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Coberta acabada amb teula ceràmica àrab. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
Alguns dels paviments. També la fusteria del cancell, i la rajola del cancell, que utilitza motius florals i vegetals geomètrics. 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables