DENOMINACIÓ: RENGLE del carrer Poeta Folguera  
LOCALITZACIÓ: carrer Poeta Folguera nº3-11  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+1 
RENGLE del carrer Poeta Folguera   189-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de rengle format actualment per cinc habitatges.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES