DENOMINACIÓ: COL.LEGI SANTA GEMMA I CASAL D’AVIS PLAÇA VALLÈS 
LOCALITZACIÓ: plaça Vallès 
ÚS ACTUAL: Equipament- espai lliure 
C. URBANISTICA: clau d-1 
COL.LEGI SANTA GEMMA I CASAL D’AVIS PLAÇA VALLÈS  173-D1 

AUTOR: Gabriel Bracons i Singla 
EPOCA - ANY: 1956 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per un edifici d’equipaments situats al centre de la plaça del Vallès. L’espai no ocupat per l’edifici es tracta arquitectònicament amb unes jardineries que s’integren amb els edificis. Aquests destacar el tractament amb formes i materials simples: totxo, teula i vidre, d’un organicisme sobri de sabor nòrdic.
L’edifici d’equipament té forma de L, amb accés pel vèrtex. Aquest es remarca amb un cos vertical de planta baixa i pis, que conté una escultura de Santa Gemma, i una gran marquesina que protegeix la porta d’accés i contraposa la verticalitat del cos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES