DENOMINACIÓ: CASA BRACONS - CASA RACODER 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estrella nº3-9 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
CASA BRACONS  172-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Casal amb cos central que conté dues finestres a la planta baixa, amb obertures arquitrabades, i dues obertures a la planta pis, seguint la mateixa alineació que les de la planta baixa. Aquestes obertures, amb una llinda de grans dimensions que insinua un arc ogival i emmarcat per una motllura amb perfil esglaonat. El segon pis està obert mitjançant cinc arcades de mig punt. Els dos cossos laterals, exactament iguals, tenen una porta d’entrada a la planta baixa i una finestra bífora a la planta pis coberta amb un arc conopial amb una fletxa molt accentuada en els laterals. En cada una de les obertures, exceptuant les cinc arcades de la planta segona, hi ha columnetes d’ordre corinti.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façanes a partir d’uns eixos verticals que corresponen amb les obertures.   Façanes amb acabat estucat amb especejament de carreus.  
 Elements Remarcables
Obertures d’estil neogòtic 
COBERTA
Coberta del cos central a dues aigües amb ràfec, mentre que els cossos laterals tenen merlets.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
Planta baixa: escala de marbre amb barana de ferro forjat i llautó que condueix al primer pis, espai on es situa l’habitatge dels senyors. Aquest té una escala també de marbre amb barana de fusta que condueix a la planta segona, la qual estava destinada a les minyones. La planta pis està separada de la caixa d’escala mitjançant unes vidrieres pintades, imitant el vidre emplomat. Aquesta planta conté un ampli saló que fa de distribuïdor, el menjador i la cuina i les habitacions. El menjador dóna a una terrassa mitjançant dues grans obertures, i conté una llar de foc. Aquest espai té un aspecte anquilosat, donant la sensació d’un decorat de cartró pedra.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Saló distribuïdor: espai amb columnes estriades i unes motllures de caire neoclàssic. Menjador: arrimador de fibrociment imitant fusta, llar de foc que està feta amb estuc imitant carreus de pedra de reminiscència medieval, al centre de la qual hi ha un escut sostingut per dos àngels.  

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables