DENOMINACIÓ: CASA BRACONS - CASA RACODER 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estrella nº3-9 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
CASA BRACONS  172-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de composició totalment simètrica, integrat per un cos central de planta baixa i dos pisos, i dos laterals iguals de planta baixa i pis. A un dels cossos laterals, el més proper al carrer de Sant Cugat, s’hi annexiona un altre cos, aquest destinat a cotxeres. Aquest cos, de línies més simples i està rematat per merlets i utilitza com a decoració elements ceràmics. La part posterior de l’edifici dóna a un gran pati on hi ha un cos annexe que era l’espai de les cosidores.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES