DENOMINACIÓ: EDIFICIC BANC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº20-21 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3 b+2(a) 
EDIFICIC BANC DE SABADELL  171-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis, amb façana principal donant a la plaça de Sant Roc i fent cantonada amb el carrer de Sant Pau. L’edifici actual és el resultat de vàries remuntes fetes sobre l’edifici original.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES