DENOMINACIÓ: ATENEU 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº11 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
ATENEU  170 

AUTOR: Joaquim Codina i Matalí, m.o. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS CIVILS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades a usos civils. 

NIVELL DE PROTECCIÓ parcial

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ