DENOMINACIÓ: ATENEU 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº11 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
ATENEU  170-D1 

AUTOR: Joaquim Codina i Matalí, m.o. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façana principal formada per tres franges horitzontals: un basament que correspon a la planta baixa, amb obertures d’arc rebaixat; la planta primera, amb un gran balcó que recorre tota la façana, i la planta segona, amb petites finestres i amb gran quantitat d’elements decoratius, sobretot a la planta primera; i el coronament de la façana a través d’una cornisa sustentada per mènsules i amb acroteri a la part superior, també molt decorat. Segurament les obertures de la planta baixa han sigut modificades posteriorment. La façana posterior, molt més sòbria, segueix un llenguatge diferent al de la façana principal.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façana a partir de quatre eixos verticals que corresponen a les obertures. Hi ha una voluntat de remarcar els dos eixos centrals a través de les obertures, que són més amples que les dels extrems, amb una decoració sobre de les obertures de la planta primera molt més elaborada en els dos eixos centrals, així com també amb el coronament de la façana, que al centre hi ha un pany massís en forma d’arc i amb la inscripció de ATENEU, emmarcat per dos pilars amb uns merlets a sobre, mentre que als laterals hi ha un acroteri.  Acabat estucat de les façanes amb especejament horitzontal a la planta baixa. 
 Elements Remarcables
Composició general de façana principal. Elements decoratius 
COBERTA
Coberta inclinada.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
–  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables
Interiors modificats