DENOMINACIÓ: RENGLE D’EN PERE TURULL - RENGLE DE CASES D'EN PERE TURULL 
LOCALITZACIÓ: carrer Fèlix Amat nº3-27, carrer Sant Oleguer nº64-78  
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+2 
RENGLE D’EN PERE TURULL  163

AUTOR: R. Estany. 
EPOCA - ANY: 1881 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de rengle d’habitatges format actualment per tretze habitatges al carrer de Fèlix Amat i vuit habitatges més que donen al carrer de Sant Oleguer.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES