DENOMINACIÓ: MERCAT DE SANT JOAN 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Joan 
ÚS ACTUAL: Públic civil 
C. URBANISTICA: clau c-8 
MERCAT DE SANT JOAN  161-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes composades a partir d’una clara simetria, remarcant l’accés principal amb una façana de composició clàssica: emmarcament de façana amb dues pilastres a cada costat de la porta d’accés i coronament amb un frontó. Sobre de la porta d’accés hi ha un relleu de Sant Joan i en el frontó n’hi ha un de l’escut de Sabadell. La façana posterior del cos central es composa també simètricament, destacant el remat amb perfil esglaonat amb dos merlets als extrems i petita obertura central circular amb emmarcament poligonal, idèntica a les tres obertures que hi ha a les façanes laterals del mateix cos.
La resta de façanes es composen amb una única finestra rectangular. Una línia d’imposta ressegueix totes les façanes de l’edifici, coincidint amb la cornisa que remata la façana dels cossos annexes.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Façanes composades a partir d’una clara simetria, utilitzant un llenguatge clàssic però carent de decoració. Voluntat de diferenciar l’eix del cos central que conté la façana principal i posterior, de la resta a través de les obertures i els seus emmarcaments.  Façana principal amb acabat d’aplacat de pedra. La resta de façanes, amb sòcol de carreus de pedra que ressegueix tot el perímetre, i la resta amb arrebossat i pintat d’un sol cromatisme. Emmarcaments d’obertures, imposta i cornisa de coronament amb pedra. 
 Elements Remarcables
COBERTA
Cobertes inclinades a dues aigües en el cos principal i quatre aigües en el cos transversal. Els cossos annexes adossats al cos central, amb cobertes inclinades, a l’igual que els dos coberts.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Cobertes inclinades amb acabat de teula àrab. 
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
–  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables
–