DENOMINACIÓ: DESPATX SOLÉ - CASA JOAN FOLCH 
LOCALITZACIÓ: Carrer de l’Estació nº 40. 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+3 
DESPATX SOLÉ  160 

AUTOR: Narcís Nunell i Sala, enginyer. 
EPOCA - ANY: 1881 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Despatx entre mitgeres, de planta baixa i planta pis, d’estil Neoclassicista, concebut a partir de premises clàssiques: simetria, ordre i claredat de la façana.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES