DENOMINACIÓ: EDIFICI BANC DE BILBAO 
LOCALITZACIÓ: carrer d'Alfons XIII, carrer Narcís Giralt 
ÚS ACTUAL: Associatiu i Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
EDIFICI BANC DE BILBAO  152-D1 

AUTOR: E. Pedro Cendoya i Oscoz 
EPOCA - ANY: 1954 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble entre mitgeres, de planta baixa i quatre plantes pis, a excepció de la cantonada on presenta cinc plantes i remunta posterior. Destaca el tractament de la cantonada, en planta arrodonida, així com el potent sòcol de l'immoble constituït per les plantes baixa i primera.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES