DENOMINACIÓ: ESTACIÓ F.F.C.C 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº17-19 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-2 /b+3(a) 
ESTACIÓ F.F.C.C  151-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació entre mitgeres, de planta baixa rematada amb balaustrada. Destaca el gir de la cantonada, el vol del terrat amb el coronament en balaustrada, la lleugeresa de l'estructura i l'ornamentació dels capitells.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES