DENOMINACIÓ: EDIFICI DE TELEFÒNICA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº21-25, carrer d'Alfons XIII 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau c-9 
EDIFICI DE TELEFÒNICA  150-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis a la cantonada i dues plantes pis als laterals, amb façana principal donant a la Rambla i fent cantonada amb el carrer d’Alfons XVIII. Destaca el tractament de la façana, remarcant els eixos verticals, i el xamfrà circular de la cantonada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES