DENOMINACIÓ: CASA MATÓ 
LOCALITZACIÓ: carrer Bosch i Cardellach nº2, Rambla nº153 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
CASA MATÓ  148 

AUTOR: J. B. Serra 
EPOCA - ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges originàriament plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat en cantonada. Destaca el tractament de la cantonada, amb tribuna de planta circular que relliga les dues plantes pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES