DENOMINACIÓ: CASA TAMBURINI 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº28, carrer de Sant Llorenç nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+3 
CASA TAMBURINI  144-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY: – 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici d’habitatges entre mitgeres de planta baixa i planta pis, ubicat en cantonada. El gir es remarca mitjançant una torreta d’una planta més.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES