DENOMINACIÓ: ESTACIÓ R.E.N.F.E. 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estació nº21 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau b-3 
ESTACIÓ R.E.N.F.E.  137 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. 
EPOCA - ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS CIVILS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades a usos civils. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ