DENOMINACIÓ: ESTACIÓ R.E.N.F.E. 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estació nº21 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau b-3 
ESTACIÓ R.E.N.F.E.  137-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. 
EPOCA - ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal formada per un cos central que alhora està dividit per en tres parts: una central formada per tres crugies, lleugerament avançades respecte el pla de façana, i un lateral a cada costat. La part central a més, rep un tractament individualitzat que es manifesta mitjançant uns elements decoratius i conté les portes amb arcs rebaixats a la planta baixa, i unes balconeres emmarcades amb pilastres d’ordre dòric amb balaustrada de pedra. Els laterals del cos central es tracten d’una manera més simple, i tenen una finestra a la planta baixa i una a la planta pis. El remat d’aquest cos central es realitza a través d’una cornisa amb un acoteri a la part superior, i amb l’element decoratiu de la franja central que sobressurt per sobre de la resta.
Els cossos laterals són de composició molt simple i careixen de decoració.
La façana del darrera, de composició més senzilla, amb el cos central tractat de manera homogènia. Les obertures de la planta baixa estan fetes amb arcs de mig punt, i les de la planta pis amb arcs rebaixats.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façanes simètrica i a partir d’uns eixos verticals marcats per les obertures.   Façanes amb acabat estucat, amb especejament horitzontal. 
 Elements Remarcables
Ritme i composició de façanes. Elements decoratius de façana. Remat de la part central mitjançant un frontó rodó emmarcat per pilastres estriades que a la vegada estan emmarcades per volutes. 
COBERTA
Coberta inclinada a quatre aigües.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada amb acabat de teules ceràmiques 
 Elements Remarcables

INTERIOR
Interior totalment reformat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables