DENOMINACIÓ: ESTACIÓ R.E.N.F.E. 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estació nº21 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau b-3 
ESTACIÓ R.E.N.F.E.  137-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. 
EPOCA - ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici aïllat, de planta rectangular formada per un cos central de planta baixa i pis i dos laterals de planta baixa, amb una composició de façana simètrica, potenciant l’eix central a través del remat on hi trobem la inscripció de la data 1889 i una figura femenina en relleu de terracuita.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES