DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VOLTES DE L’OLIVER  136-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort 
EPOCA - ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façana simètrica destacant les cinc obertures amb arcs de mig punt a la planta baixa. La resta d’obertures són adintellades, i a les golfes hi trobem uns òculs motllurats amb motius florals. Cada un dels pisos es manifesta exteriorment a través de la imposta que recorre horitzontalment la façana.
El remat de la façana es realitza a través d’una balaustrada, el centre de la qual hi trobem un element amb unes formes de reminiscència barroca. La balaustrada està coronada per uns gerros amb fruites.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició simètrica de façana a partir de cinc eixos verticals marcats per les obertures. L’eix central sols es remarca a través del remat decoratiu de la façana, ja que totes les obertures són iguals per planta: voltes cobertes per arcs de mig punt a la planta baixa, balcons a les plantes pis i òculs a les golfes. Les tres obertures centrals de la planta primera estan unides per un únic balcó, accentuant també d’aquesta manera la simetria.  Façana estucada amb aplacat de pedra a les arcades de la planta baixa i emmarcaments de les obertures. 
 Elements Remarcables
Voltes de la planta baixa. 
COBERTA
Doble coberta inclinada a dues aigües desguassant aquestes a la façana principal i posterior.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar el lluernari de gran qualitat situat al pati d’escala, fet amb la tècnica del vidre emplomat i usant com a motiu decoratiu el corn de l’abundància. Destacar el tractament acurat de la façana posterior. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables