DENOMINACIÓ: CASA RAMÓN COSTAJUSSÀ 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº4-6 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
CASA RAMÓN COSTAJUSSÀ  133-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa 
EPOCA - ANY: 1919-1920 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb façana principal al carrer de Gràcia. De la façana destaca la composició amb eix de simetria central així com les lloses de balcó de planta arrodonida, que donen lloc a les tribunes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES