DENOMINACIÓ: CASA ENRIC TURULL - CASA BANC EXTERIOR ESPANYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº74-80 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
CASA ENRIC TURULL  132-D1 

AUTOR: Enric Fatjó o Torras (1896/1902); Javier Turull (1926) 
EPOCA - ANY: 1896 / 1902 / 1926 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fomat per un casal de tres cossos amb planta subterrània, planta baixa i dos pisos, un element de transició i un despatx, tots tres de la mateixa alçada, fruit de diverses etapes constructives.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES