DENOMINACIÓ: GREMI DE FABRICANTS 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Quirze nº28-30 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau c-0 
GREMI DE FABRICANTS  131-D1 

AUTOR: Narcís Nunell i Sala 
EPOCA - ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal al carrer de Sant Quirze, on destaca un pòrtic sustentat per columnes. L’edifici actual és el resultat de múltiples intervencions realitzades per adaptar-lo a diferents usos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES